18.01.2020. SAD: Bupropion/Naltrekson u liječenju ovisnosti o metamfetaminu

Kombinacija dva lijeka, injektabilnog naltreksona i oralnog bupropiona, bila je sigurna i učinkovita u liječenju odraslih s umjerenim ili teškim poremećajem uzrokovanim uzimanjem metamfetamina u dvostruko slijepom, placebom kontrolisanom kliničkom ispitivanju faze III. Nalazi sugerišu da bi ova kombinovana terapija mogla biti obećavajući dodatak trenutnim pristupima liječenju, poput kognitivno-bihevioralne terapije i sistema nagrade i kazne, za vrlo ozbiljno stanje koje je i dalje teško liječiti i prevladati.

„Opijatska kriza i posljedične smrti zbog predoziranja u SAD-u sada su dobro poznate, ali manje je poznato da nastupa sve veća kriza zbog smrtnih slučajeva od predoziranja metamfetaminom i drugim stimulansima. Za razliku od opijata, trenutno ne postoje odobreni lijekovi za liječenje poremećaja uzrokovanih uzimanjem metamfetamina, ” kaže dr. Nora D. Volkow, direktorica NIDA-e (Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga).

“Ovaj napredak pokazuje da medikamentozno liječenje poremećaja uzrokovanim uzimanjem metamfetamina može dovesti do boljih ishoda liječenja.”

Studija poznata kao Ubrzani razvoj aditivnog farmakoterapijskog liječenja za poremećaje uzrokovane upotrebom metamfetamina ili ADAPT-2, provodila se od 2017. do 2019. godine na 403 odrasla dobrovoljca u dobi od 18 do 65 godina s umjerenim do teškim poremećajima uzrokovanim upotrebom metamfetamina koji su bili uključeni u različite programe liječenja. Svi ispitanici željeli su smanjiti ili prestati koristiti drogu i nasumično su raspoređeni u eksperimentalnu i kontrolnu grupu.

U svakoj od dvije šestosedmične faze, ispitanici iz eksperimentalne grupe dobivali su svake tri sedmice injekciju naltreksona s produženim djelovanjem, koji se koristi za liječenje poremećaja uzrokovanim upotrebom opijata i alkohola, te su svakodnevno uzimali tablete bupropiona s produženim djelovanjem, antidepresiva koji se također koristi kao pomoćni lijek za prestanak uzimanja nikotina. Oni iz kontrolne grupe dobivali su iste injekcije i oralni placebo tokom istog vremenskog perioda. Na kraju svake faze ispitivanja napravljena su sveukupno četiri testiranja urina na droge. Smatra se da su ispitanici odgovorili na liječenje ako su barem tri od četiri testa urina bila negativna.

Sveukupno gledano, ispitanici iz kontrolne grupe su imali znatno veći postotak negativnih nalaza urina. Negativan test urina tokom pete i šeste sedmice imalo je 16.5% onih kojima je data kombinacija naltrekson/bupropion, u poređenju sa samo 3.4% onih iz kontrolne grupe. Slično tome, negativan test urina 11. i 12. sedmice imalo je 11.4% eksperimentalne grupe, u poređenju s 1.8% kontrolne grupe. Istraživači su izračunali da je broj potreban za liječenje (NNT) 9. NNT je način da se opiše korisnost medicinske intervencije koja ukazuje na broj bolesnika koje je potrebno liječiti da bi se spriječio jedan nepovoljni ishod. 

S NNT-om od 9, korist kombinacije naltrekson/bupropion za liječenje poremećaja uzrokovanih upotrebom metamfetamina slična je većini medikamentoznih tretmana za psihičke poremećaje, uključujući antidepresive za depresiju ili naltrekson za poremećaj uzimanja alkohola.

Ispitanici u eksperimentalnoj grupi navodili su kako imaju manju žudnju od onih iz placebo grupe te su bolje vrednovali svoj život na upitniku Procjene efikasnosti liječenja. Važno je da nije bilo značajnih nuspojava vezanih uz ova dva lijeka. Adherencija u liječenju poticana je savjetovanjem o adherenciji i podsjetnicima na mobilnim aplikacijama te je ostala visoka: 77.4%, odnosno 82.0% u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi, u završnih šest sedmica studije.

“Pokazalo se da dugotrajna zloupotreba metamfetamina uzrokuje difuzne promjene na mozgu, što može doprinijeti ozbiljnim zdravstvenim tegobama pored same ovisnosti”, kaže dr. Madhukar H. Trivedi sa Sveučilišta Texas u Dallasu. “Dobra vijest je da su neke od strukturnih i neurohemijskih promjena u mozgu reverzibilne kod ljudi u oporavku, čime se naglašava važnost utvrđivanja novih i efikasnijih strategija liječenja.”

Poremećaj uzrokovan upotrebom metamfetamina ozbiljna je bolest koja je često udružena s ozbiljnim fizičkim i psihičkim komplikacijama i rizikom od fatalnog predoziranja. Metamfetamin je snažan stimulans i poput ostalih adiktivnih droga, ‘otima’ nagradne putove u mozgu povisujući nivo dopamina, neurotransmitera povezanog s ponavljanjem radnji koje izazivaju ugodne osjećaje.

Pronalazak tretmana koji remete ove procese bio je izazovan za naučnike. Istraživanja sugerišu da bupropion može ublažiti disforiju povezanu sa apstinencijskom krizom od metamfetamina djelujući na dopaminergički i noradrenergički sistem. Ublažavanje disforije može zauzvrat smanjiti žudnju i pomoći u sprječavanju povratka na uzimanje metamfetamina. Naltrekson može smanjiti euforične učinke i žudnju povezanu s uzimanjem metamfetamina. U prethodnim kliničkim ispitivanjima, pojedinačno primijenjeni bupropion ili naltrekson pokazali su ograničenu, nedosljednu efikasnost u liječenju poremećaja uzrokovanim upotrebom metamfetamina. Sada se čini da ti lijekovi u kombinaciji imaju aditivan ili sinergijski učinak.

Iako postoje lijekovi koje je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila za druge poremećaje uzrokovane upotrebom psihoaktivnih supstanci, još niti jedan lijek nije dobio odobrenje FDA za poremećaj uzrokovan upotrebom metamfetamina. Efikasnost ove kombinacije lijekova je korak naprijed ka poboljšanju liječenja ove ovisnosti.

Istraživači preporučuju da se buduća istraživanja nadovežu na ovu studiju ispitujući hoće li duže liječenje naltreksonom/bupropionom ili istovremena bihevioralna terapija, poput sistema nagrade i kazne, dati još bolje rezultate. Sistem nagrade i kazne, koji koristi motivacijske poticaje i opipljive nagrade kako bi pomogao osobi da ostvari ciljeve liječenja, pokazao se najefikasnijom terapijom za poremećaje uzrokovane upotrebom stimulansa, ali nije u širokoj upotrebi, dijelom i zbog politike koja ograničava novce kao dopuštene poticaje u liječenju.

 

Izvor: Trivedi MH, Walker R, Ling W, i sur. Bupropion and Naltrexone in Methamphetamine Use Disorder. N Engl J Med. 2021; 384:140-153.